Ganesha Chaturthi Puja Vidhi 2020: All 16 rituals to be followed

[ad_1]

This yr, the Ganesha Chaturthi puja will be noticed on Saturday, August 22, 2020. The Lord Ganesha murti sthapana is carried out throughout the Chaturthi Tithi. This yr, the Ganesha Chaturthi Tithi starts at 11:02 PM on August 21, 2020, and the Chaturthi Tithi ends at 07:57 PM on August 22, 2020. After the set up of the idol, the Lord Ganesha is worshipped with all 16 rituals followed through vedic mantras.
READ MORE: Ganesh Chaturthi 2020 Date, Time & Significance | Lord Ganesha Murti Sthapana Shubh Muhurat and Vidhi
Ganesha Chaturthi Puja Vidhi 2020
Madhyahnakala is the most well liked timing for Ganesha Chaturthi Puja. Before beginning the puja, devotees want to carry out Deep-Prajawalan and do Sankalpa. After that, 16 rituals are to be carried out to worship Lord Ganesha:

00:41Ashta Vinayaka: 8 Forms of Lord Ganesha

#1 Avahana and Pratishthapan
The first step is to invoke Lord Ganesh following mantra recitation. Join each hands and recite follwing mantra
He Heramba Tvamehyehi Hyambikatryambakatmaja
Siddhi-Buddhi Pate Tryaksha Lakshalabha Pituh Pitah
Nagasyam Nagaharam Tvam Ganarajam Chaturbhujam
Bhushitam Svayudhaudavyaih Pashankushaparashvadhaih
Avahayami Pujartham Rakshartham Cha Mam Kritoh
Ihagatya Grihana Tvam Pujam Yagam Cha Raksha Me
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah
Avahayami-Sthapayami
After invocation, the next move is to set up Lord Ganesha into the statue whilst chanting following Mantra:
Asyai Pranah Pratishthantu Asyai Pranaksharantu Cha
Asyai Devatvamarchayai Mamaheti Cha Kashchana
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah
Supratishtho Varado Bhava
#2 Asana Samarpan (be offering seat): Take few plant life into your palm, fold fingers and recite following mantra to be offering seat to Lord Ganesha
Vichitraratnakhachitam Divyastaranasamyutam
Swarna Simhasanam Charu Grihana Guhagraja
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah
Asanam Samarpayami
Leave the plant life at the feets of Lord Ganesha idol

02:17Lord Ganesha 21 Names, Patra & Mantra

Lord Ganesha 21 Names, Patra & Mantra

#3 Padya Samarpan (washing ft): The subsequent step is to wash the ft of Lord Ganesha whilst chanting following Mantra:
Om Sarvatirthasamudbhutam Padyam Gandhadibhiryutam
Gajanana Grihanedam Bhagawana Bhaktavatsalah
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah
Padayoh Padyam Samarpayami
#4 Arghya Samarpan (be offering water): Next, be offering water to Lord Ganesha whilst chanting following Mantra:
Om Ganadhyaksha Namasteastu Grihana Karuna Kara
Arghyam Cha Phala Samyuktam Gandhamalyakshatairyutam
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah
Hastorarghyam Samarpayami
#5 Achamana: Offer water to Lord Ganesha for Achamana whilst chanting following Mantra:
Vighnaraja Namastubhyam Tridashairabhivandita
Gangodakena Devesha Kurushwachamanam Prabho
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah
Mukhe Achamaniyam Samarpayami
#6 Snana Mantra
Jal Snanam: Offer water to Lord Ganesha for the tub whilst chanting following Mantra:
Narmada Chandrabhagadi Gangasangasajairjalaih
Snani Tosi Maya Deva Vighnasagham Nivaraya
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah
Sarvanga Snanam Samarpayami
Panchamrita Snanam: Make a mixture of milk, curd, honey, Ghee and sugar and be offering this Panchamrita to Lord Ganesha for the tub whilst chanting following Mantra:
Panchamritam Mayaaanitam Payodadhi, Ghritam Madhu
Sharkara Cha Samayuktam Snanartham Pratigrihyatam
Dugdha Snanam: Next, give a bathtub to Lord Ganesh with milk whilst chanting following Mantra:
Kamadhenusamudbhutam Sarvesham Jivanam Param
Tejah Pushtikaram Divyam Snanartham Pratigrihyatam
Dadhi Snanam: Give a bathtub with curd to Lord Ganesha whilst chanting following Mantra
Payasastu Samudbhutam Madhuramlam Shashiprabham
Dadhyanitam Mayadeva Snanartham Pratigrihyatam
Ghrita Snanam: After Dahi, give bathtub to Lord Ganesha with Ghrita whilst chanting following Mantra:
Navanita Samutpannam Sarvasantoshakarakam
Ghritam Tubhyam Pradasyami Snanartham Pratigrihyatam
Madhu Snanam: After Ghrita Snanam, bathtub Lord Ganesha with honey whilst chanting following mantras
Pushparenusamudbhutam Suswadu Madhuram Madhu
Tejah Pushtikaramdivyam Snanartham Pratigrihyatam
Sharkara Snanam: After Ghee, bathtub Lord Ganesha with Sharkara (Sugar) whilst chanting following mantras
Ikshusarasamudbhutam Sharkara Pushti Da Shubha
Malapaharika Divya Snanartham Pratigrihyatam
Suvasita Snanam: Next, give a bathtub to Lord Ganesha with scented oil whilst chanting following mantras:
Champakashekabakula Malati Mogaradibhih
Vasitam Snigdhatahetu Tailam Charu Pratigrihyatam
Shuddhodaka Snanam: Give ultimate bathtub to Lord Ganesha with natural water (Gangajal) whilst chanting following mantras:
Ganga Cha Yamuna Chaiva Godavari Saraswati
Narmada Sindhuh Kaveri Snanartham Pratigrihyatam
#7 Vastra Samarpan and Uttariya Samarpan
Vastra Samarpan: Offer Moli (sacred thread) as new garments to Lord Ganesha whilst chanting following Mantra:
Shitavatoshna Santranam Lajjaya Rakshanam Parama
Dehalankaranam Vastramatah Shanti Prayachchha Me
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah
Vastram Samarpayami
Uttariya Samarpan: Offer garments for higher frame portions to Lord Ganesha whilst chanting following Mantra:
Uttariyam Tatha Deva Nana Chitritamuttamam
Grihanendram Maya Bhaktaya Dattam Tat Saphali Kuru
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah
Uttariya Samarpayami
#8 Yajnopavita Samarpan: Offer Yajnopavita to Lord Ganesha whilst chanting following Mantra:
Navabhistantubhiryuktam Trigunam Devatamayam
Upavitam Mayadattam Grihana Parameshwara
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah
Yajnopavitam Samarpayami
#9 Sugandha: be offering Sugandha (smell) to Lord Ganesha whilst chanting following Mantra:
Shri Khanda Chandana Divyam Gandhadhyam Sumanoharam
Vilepanam Surashreshtha Chandanam Pratigrihyatam
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah
Gandham Samarpayami
#10 Akshata: be offering Akshata (unbroken rice) to Lord Ganesha whilst chanting following Mantra:
Akshatashcha Sura Shreshtha Kumkumalah Sushobhitah
Maya Nivedita Bhaktaya Grihana Parameshwara
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah
Akshatan Samarpayami
#11 Pushpa Mala, Shami Patra, Durvankura, Sindoor to Lord Ganesha
Pushpa Mala Mantra
Malyadini Sugandhini Malyadinivai Prabhuh
Maya Hritani Pushpani Grihyantam Pujanaya Bhoh
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah
Pushpamalam Samarpayami
Shami Patra Mantra
Tvatpriyani Supushpani Komalani Shubhani Vai
Shamidalani Heramba Grihana Gananayaka
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah
Shami Patrani Samarpayami
Durvankur mantra
Durvankuran Suharitanamritan Mangala Pradan
Anitanstava Pujartha Grihana Gananayaka
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah
Durvankuran Samarpayami
Sindoor (vermillion) mantra
Sindoor Shobhanam Raktam Saubhagyam Sukhavardhanam
Shubhadam Kamadam Chaiva Sindooram Pratigrihyatam
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah
Sindoor Samarpayami
#12 Dhoop: Offer Dhoop to Lord Ganesha whilst chanting following Mantra
Vanaspatirasodbhuto Gandhadhyo Gandhah Uttamah
Aghreya Sarva Devanam Dhupoayam Pratigrihyatam
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah
Dhupamaghrapayami
#13: Deep Samarpan: Offer Deep to Lord Ganesha whilst chanting following Mantra:
Sajyam Chavartisamyuktam Vahnina Yojitam Maya
Deepam Grihana Devesha Trailokyatimira Paham
Bhaktya Deepam Prayachchhami Devaya Paramatmane
Trahimam Nirayad Ghoraddipajyotirnamoastute
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah
Deepam Darshayami
#14 Naivedya and Karodvartan
Naivedya Nivedan mantra
Naivedyam Grihyatam Deva Bhakti Me Hyachalam Kuru
Ipsitam Me Varam Dehi Paratra Cha Param Gatim
Sharkara Khanda Khadyani Dadhi Kshira Ghritani Cha
Aharam Bhakshya Bhojyam Cha Naivedyam Pratigrihyatam
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah
Naivedyam Modakamayarituphalani Cha Samarpayami
Chandan Karodvartan mantra
Chandanam Malayodbhutam Kasturyadi Samanvitam
Karodvartanakam Deva Grihana Parameshwara
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah
Chandanena Karodvartanam Samarpayami
#15 Tambula, Narikela and Dakshina Samarpan
Tambula Samarpan Mantra
Om Pugiphalam Mahadivyam Nagavallidalairyutam
Ela Churnadisamyuktam Tambulam Pratigrihyatam
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah
Mukha Vasarthamela Pugi Phaladi Sahitam Tambula Samarpayami
Narikela Samarpan Mantra
Idam Phalam Mayadeva Sthapitam Puratastava
Tena Me Saphalavaptirbhavejjanmani Janmani
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah
Narikela Phalam Samarpayami
Dakshina Samarpan mantra
Hiranyagarbhagarbhastham Hema Bijam Vibhavasoh
Ananta Punya Phaladamatah Shantim Prayachchha Me
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah
Dravyam Dakshinam Samarpayami
# 16 Neerajan and Visarjan: The subsequent step is to perfom Lord Ganesha aarti after chanting following Mantra:
Neerajan/Aarti
Kadali Garbha Sambhutam Karpuram Tu Pradipitam
Arartikamaham Kurve Pashya Me Varado Bhava
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah
Karpura Neerajanam Samarpayami
Pushpanjali Arpan mantra
Nanasugandhi Pushpani Yatha Kalodbhavani Cha
Pushpanjalirmaya Datto Grihana Parameshwara
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah
Mantra Pushpanjali Samarpayami
Pradakshina mantra
Yani Kani Cha Papani Jnatajnata Kritani Cha
Tani Sarvani Nashyanti Pradakshina Pade Pade
Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah
Pradakshinam Samarpayami
Visarjan mantra
Avahanam Na Janami Na Janami Tavarchanam
Pujam Chaiva Na Janami Kshamasva Ganeshwara
Anyatha Sharanam Nasti Tvameva Sharanam Mam
Tasmatkarunya Bhavena Rakshasva Vighneshwara
Gatam Papam Gatam Dukham Gatam Daridraya Meva Cha
Agata Sukha Sampattih Punyachcha Tava Darshanat
Mantrahinam Kriyahinam Bhaktihinam Sureshwara
Yatpujitam Maya Deva Paripurnam Tadastu Me
Yadaksharapada Bhrashtam Matrahinam Cha Yadbhavet
Tatsarva Kshamyatam Deva Prasida Parameshwara
In Video:How to do Ganpati Sthapana and puja?

.

[ad_2]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *